ตลอดเวลาที่ผ่านมาในงานก่อสร้าง ได้มีการพัฒนาทั้งในด้านการออกแบบ และวัสดุที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ถ้านับย้อนไปในอดีตเมื่อ 40 ปี ก่อน จะเห็นได้ว่าอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ มีรูปแบบประตูหน้าต่างเป็นกรอบไม้ และกรอบเหล็กธรรมดา ซึ่งในขณะนั้นทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตกระจกนิรภัย ที่ใช้กับรถยนต์และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของการใช้งานกระจก ในงานก่อสร้างในอนาคต จึงได้ขยายขอบเขตธุรกิจ โดยได้นำเครื่องจักร ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตกระจกในส่วนของงานอาคาร เช่น กระจกลามิเนต กระจกสุญญากาศ และการนำเตาเทมเปอร์ ที่มีระบบการพาความร้อนแบบบังคับ (Force Convection System) เข้ามาใช้ในการผลิตกระจกนิรภัย

ในส่วนของคุณสมบัติกระจกเอง ก็ได้พัฒนาเรื่องของความสามารถในการกันความร้อน ที่จะเข้าสู่ตัวอาคารให้ลดลง (กระจกสะท้อนแสง) แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องสภาพแวดล้อม

 บริษัทจึงได้พัฒนากระจกสุญญากาศ ที่ช่วยในเรื่องการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อีกด้วย และการพัฒนาก็ได้ดำเนินต่อมา โดยการประยุกต์ใช้กระจกแผ่รังสีต่ำ (Low-E Glass) (กระจกวัตถุดิบ) ที่สามารถลดการถ่ายเทความร้อน ไม่สะท้อนแสง ไม่กระทบกับสภาพแวดล้อม ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วน ให้แสงสว่างภายในอาคาร ไปแปรรูปเป็นกระจกเทมเปอร์ และกระจกลามิเนต เพื่อให้เป็นกระจกนิรภัยได้อีกด้วย

ตลอดเวลาที่ผ่านมาในงานก่อสร้าง ได้มีการพัฒนาทั้งในด้านการออกแบบ และวัสดุที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ถ้านับย้อนไปในอดีตเมื่อ 40 ปี ก่อน จะเห็นได้ว่าอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ มีรูปแบบประตูหน้าต่างเป็นกรอบไม้ และกรอบเหล็กธรรมดา ซึ่งในขณะนั้นทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตกระจกนิรภัย ที่ใช้กับรถยนต์และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของการใช้งานกระจก ในงานก่อสร้างในอนาคต จึงได้ขยายขอบเขตธุรกิจ โดยได้นำเครื่องจักร ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตกระจกในส่วนของงานอาคาร เช่น กระจกลามิเนต กระจกสุญญากาศ และการนำเตาเทมเปอร์ ที่มีระบบการพาความร้อนแบบบังคับ (Force Convection System) เข้ามาใช้ในการผลิตกระจกนิรภัย

ในส่วนของคุณสมบัติกระจกเอง ก็ได้พัฒนาเรื่องของความสามารถในการกันความร้อน ที่จะเข้าสู่ตัวอาคารให้ลดลง (กระจกสะท้อนแสง) แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องสภาพแวดล้อม

 บริษัทจึงได้พัฒนากระจกสุญญากาศ ที่ช่วยในเรื่องการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อีกด้วย และการพัฒนาก็ได้ดำเนินต่อมา โดยการประยุกต์ใช้กระจกแผ่รังสีต่ำ (Low-E Glass) (กระจกวัตถุดิบ) ที่สามารถลดการถ่ายเทความร้อน ไม่สะท้อนแสง ไม่กระทบกับสภาพแวดล้อม ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วน ให้แสงสว่างภายในอาคาร ไปแปรรูปเป็นกระจกเทมเปอร์ และกระจกลามิเนต เพื่อให้เป็นกระจกนิรภัยได้อีกด้วย